Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Klart värnar om din personliga integritet. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter när man besöker vår hemsida eller använder vår app. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dessa.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen som anges i denna policy är Klart Vädertjänster AB, 556842-9665, Västra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm (”vi”) och vi är en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com.

Annonser

Klart.se finansieras av annonser, därför ser du reklam när du använder dig av tjänsten. Genom att interagera med dessa annonser kan personuppgifter som IP, geo-positionering och intressen samlas in för att visa dig mer relevant reklam. Den personuppgiftsansvarige för den annonsverksamhet som förekommer på Klart är Schibsted Sverige. Om du vill läsa mer om Schibsteds Sveriges personuppgiftsbehandling kan du göra det här.

Insamling av data

Vi samlar också data för att kunna utveckla produkten på bästa möjliga sätt. Du bestämmer över din data och kan kontrollera vilken data vi samlar in. Detta går att ställa in på Datahantering under Juridik & Integritet.

 

 

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Förutom de mottagare som nämns för varje syfte och ändamål kan vi dela dina personuppgifter med våra koncernbolag i Schibsted Media Group eller personuppgiftsbiträden som, antingen själva eller genom underleverantörer, är etablerade eller lagrar informationen i ett land utanför EU/EES. Detta kan vara med företag som tillhandahåller tjänster såsom hosting, e-posttjänster, marknadsföring, dataanalys och kundservice. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi kontrollerar överföringen av personuppgifter.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield

 

Vilka rättigheter har du och hur utnyttjar du dessa?

Det är dina uppgifter och du har starka rättigheter; du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller radering av uppgifterna vi har om dig i enlighet med lagen. Du kan även begära att behandlingen begränsas om du till exempel anser att behandlingen är olaglig. Du har även rätt att erhålla vissa uppgifter i ett digitalt format eller få uppgifterna överförda till ett annat företag om du önskar det, så kallad rätt till dataportabilitet. Dessa rättigheter kommer att förklaras mer detaljerat nedan, och vi kommer även att beskriva hur du ska gå tillväga för att nyttja någon av dina rättigheter. Om du inte vet om vi behandlar dina personuppgifter kan du be om bekräftelse på detta genom att kontakta oss.

 

Hur du kan nyttja dina rättigheter:

Din rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig (rätt till insyn). Däremot har vi ingen möjlighet att identifiera vem du är då vi inte behandlar personuppgifter av den sorten. Om ni kontaktar oss för att få ut eventuella personuppgifter behöver ni identifiera er.

Din rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan uppdatera en del uppgifter på ditt konto hos oss. Andra uppgifter måste du kontakta oss direkt för att få rättade.  

Din rätt att få uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Du har som huvudregel rätt till att få dina personuppgifter raderade. För att be om radering ska du logga in på ditt konto. Du kan även be om radering genom att kontakta oss enligt anvisningarna längre ner.  

Din rätt till att invända mot och begränsa behandling. Under vissa omständigheter kan vi behandla personuppgifter där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen, förutsatt att de registrerades rättigheter och friheter inte väger tyngre. I sådana fall har du, den registrerade, rätten att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig. Som huvudregel kommer vi att stoppa behandlingen av personuppgifterna, och detta gäller undantagslöst om syftet är direkt marknadsföring. Under vissa omständigheter har du också möjlighet att begära att behandlingen av dina personuppgifter stoppas eller begränsas. Om du nyttjar denna rätt får dina personuppgifter endast behandlas baserat på ditt samtycke eller för andra ändamål som framgår direkt från personuppgiftslagstiftningen.

Din rätt att kopiera dina uppgifter i ett digitalt format (rätt till dataportabilitet). Du har under vissa omständigheter rätt att få uppgifter som du har gett oss i ett digitalt format och även få uppgifter överförda till annan verksamhet om du så önskar och det är tekniskt möjligt och försvarbart. Denna rätt gäller endast information som behandlas med hjälp av automatiserade metoder samt baserat på ditt samtycke eller behandlas som en del av uppfyllandet av ett avtal med dig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter du har lämnat till oss, antingen direkt genom till exempel kontaktformulär eller genererade genom din användning av våra tjänster. Du kan begära dataportabilitet genom att kontakta oss enligt anvisningarna längre ner.

Vi vill påminna dig om att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid.

 

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet? 

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Vår hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Hur kontaktar du oss vid frågor om personuppgiftsskydd eller för att utöva dina rättigheter?

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss här.

Du är också välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud (Data Protection Officer) för bolagen inom Schibsted Media Division: 

Kontaktuppgifter Schibsted Sveriges DPO

 

 

 

Publicerad 17 maj 2018